Programma di Ju Jitsu

i Kururunfa

 dai ichi no kata  dai ni no kata
dai san no kata   dai yon no kata
 dai go no kata dai roku no kata 
 dai nana no kata  dai hachi no kata
 dai ku no kata  dai ju no kata