Cintura Marrone - 3^ striscia (1° kyu)

 

TECNICHE DI PROIEZIONE (nage waza)

1. TOMOE NAGE
2. YOKO TOMOE NAGE
3. OKURI TOMOE NAGE
4. ERI SEOI NAGE
5. SUMI GAESHI
6. ASHI IPPON
7. TE UCHI MATA
8. EMPI IPPON
9. TSUKI IPPON
10. HARAI IPPON

 

KATA SUPERIORI

HIDERA ARMATO

 

KURURUNFA

10° DAI JU NO KATA

 

KION BASE

11° LOW ARCH - HAITO
12° UCHI NAMI ASHI - MAWASHI GERI

 

TECNICHE DI PARATA (uke waza)

KO GAESHI
O GAESHI
CHO UKE

 

COLPI (ATEMI)

KAKATO (tallone)
HIZA (ginocchio)
SUZUKI (testa)

 

Torna al programma