Cintura blu (4° kyu)

  

TECNICHE DI PROIEZIONE (nage waza)

1. YOKO MOROTE GARI
2. ASHI GURUMA
3. RYO ASHI GARI
4. USHIRO GOSHI
5. OBI GOSHI
6. SASSAE
7. SASSAE 2° TIPO
8. OKURI SASSAE
9. HANE GOSHI
10. O SOTO GURUMA
11. HARAI GOSHI
12. UCHI MATA
13. SODI TSURI KOMI GOSHI

 

KATA DI JU JITSU

JU YON NO WAZA NO KATA

 

CADUTE (ukemi)

TOBIKOSHI (caduta in avanti da ostacoli con presa al volo di bastone o coltello)
USHIRO TOBIKOSHI (caduta all'indietro da ostacolo)

 

PUNTI VITALI

Alcuni esempi e applicazioni
Squilibri forzati

 

TECNICHE DI PUGNO (tsuki waza)

Saper portare le 4 serie complete di tecniche a mano chiusa.

 

TECNICHE DI CALCIO (geri waza)

MAE GERI
USHIRO GERI
NIDAN GERI
YOKO GERI
MAWASHI GERI
OKURI e MAE TOBI GERI

 

TECNICHE DI PARATA o DIFESA (uke waza)

TE GATANA UKE
JUJI UKE
KATA UKE
KAKUTO UKE

 

KURURUNFA

DAI NANA NO KATA

 

KION BASE

6° KAKUTO UKE
7° JUJI UKE - MAE GERI

 

KATA DEI COLTELLI

3° TANTO SAN DAN
4° TANTO SI DAN

 

KATA DI BO

YOKO UKE

 

TECNICHE DI DIFESA

DIFESA PERSONALE LIBERA DA UNO O PIU' AVVERSARI

 

 

ATTACCHI (serie combinata)

Saper portare una serie di attacchi e parate combinate

 

 

Torna al programma