Cintura Arancione (7° kyu)

 

 

TECNICHE DI PROIEZIONE (nage waza)

1. IPPON SEOI NAGE
2. USHIRO KANSETSU OTOSHI
3. TE O SOTO OTOSHI
5. KOCICHI TAOSHI
6. USHIRO UKI WAZA
7. MOROTE GARI
8. O UCHI GARI
9. KO UCHI GARI
10. O UCHI KO UCHI
11. DE ASHI BARAI II° TIPO
12. O GOSHI

 

IMMOBILIZZAZIONI (osae waza)

HON KESA GATAME
KU ZURE KESA GATAME
YOKO SHIO GATAME
TATE SHIO GATAME
KAMI SHIO GATAME

 

APPLICAZIONI SUL PROPRIO EQUILIBRIO

SHISEI (posizioni)
Applicazioni e alcuni esempi in tecniche conosciute
SHIZENTAI : fondamentale di fronte
HIDARI SHIZENTAI : naturale sinistra
MIGI SHIZENTAI : naturale destra

 

ATTACCHI (serie da 3)

GJAKU TZUKI
MAWASHI TZUKI
KANSETSU GERI
MAWASHI GERI

 

 

TECNICHE DI DIFESA

5 TECNICHE DI DIFESA LIBERA DA PRESA AI POLSI
5 TECNICHE DI DIFESA LIBERA DA PUGNO DIRETTO
5 TECNICHE DI DIFESA LIBERA DA PUGNO CIRCOLARE

 

FIGHTING SYSTEM

2 minuti - Prima fase

 

KURURUNFA

DAI NI NO KATA
3° DAI SAN NO KATA

 

KION BASE

2° SOTO UKE
3° UCHI UKE 

 

FONDAMENTALI

KIME: applicazione nelle varie tecniche

 

 

Torna al programma